بیمه پاسارگاد بهارستان

خرید قیمت کارگزاری نماینده نمایندگی مشاوره صدور آنلاین بیمه پاسارگاد بهارستان

مشاوره تخصصی وصدور آنلاین بیمه

instagram

خرید قیمت کارگزاری نماینده نمایندگی مشاوره صدور آنلاین بیمه پاسارگاد بهارستان

"آژانس بیمه" سایت تخصصی مشاوره و صدور آن لاین انواع بیمه
بیمه عمرو تامین آتیه
بیمه شخص ثالث
بیمه بدنه اتومبیل
بیمه آتش سوزی
بیمه مسئولیت
و....
09197702011
02156383001

در صورتی که شما بیمه پرداز فعال سازمان میباشید یا مقرری بیمه بیکاری دریافت می نمایدد می توانید باید به شعب سازمان تامین اجتماعی مراجعه نمایید و با ارائه اصل و کپی پایان خدمت و با پرداخت حق بیمه ایام سربازی که 7 درصد سهم شما میباشد که براساس میانگین دستمزد 24 ماه اخر بیمه پردازی شما نیز میباشد سوابق ایام سربازی را به سوابق بیمه خود اضافه نمایید.

توضیحات تکمیلی :

 قوانین و مقررات مرتبط حق بیمه ایام سربازی :

    الف‏- ماده 95 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354
    ب -  قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب 30‏/1‏/1383 مجلس شورای اسلامی
    ج - قانون استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب 28‏/3‏/1385  مجلس شورای اسلامی
    د - آئین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب 8‏/4‏/1384 هیأت وزیران
    ه - دادنامه های شماره 1130 مورخ 2‏/10‏/86 ، 1051 مورخ 27‏/9‏/86 ، 167 مورخ 4‏/5‏/89 ، 1397 و 1398 مورخ 28‏/11‏/86 ، 420 مورخ 18‏/6‏/86  و 412 مورخ 18‏/5‏/88  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 مشمولین :
وفق بند 4 بخشنامه شماره 15 مشترک فنی و درآمد نحوه احتساب مدت خدمت نظام وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه های نبرد حق علیه باطل بیمه شدگان مشمول و شرایط احراز آن دراجرای قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب 30‏/1‏/1383 و قانون استفساریه قانون مذکور مصوب 28‏/3‏/1385:   

کلیه بیمه ­شدگانی که به هر نحو حق­بیمه خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می­نمـایند ، ( شامل بیمه­ شدگان  اجباری ، گروه های خاص بیمه ای ، دریافت کنندگان مقرری بیمه بیکاری و ... که مراتب طی دادنامه های شماره 420 مورخ 18‏/6‏/86 ، 399 مورخ 30‏/5‏/87  توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز تأیید شده است . ) با شرایط ذیل مشمول مقررات این قانون قرار خواهند گرفت :

    اولاً‏ :  در زمان ارائه تقاضا در ردیف بیمه پردازان سازمان  تأمین اجتماعی باشد. (شرط بیمه پردازی در زمان ارائه تقاضا ، به موجب دادنامه شماره 1051 مورخ 27‏/9‏/86 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تأیید گردیده است)
    ثانیاً‏ :  قبل از ارائه درخواست حداقل 2 سال سابقه پرداخت حق ­بیمه جهت محاسبه نزد سازمان تأمین اجتماعی داشته­ باشد.

....................................................
تذکر1 :  
منظور از بیمه پردازی در این قسمت برای احراز شرایط بیمه شدگان متقاضی شاغل در کارگاه ها، آخرین صورت مزد و حقوق یا لیست پرداخت  حق بیمه ارسالی از سوی کارفرما (مطابق ماده 39 قانون تأمین اجتماعی و ضوابط مربوطه) می باشد مشروط بر اینکه از 2 ماه قبل از ارائه درخواست بیشتر نگردد، لیکن برای بیمه شدگان با ماهیت غیر اجباری  پرداخت حق بیمه زمان درخواست الزامی خواهد بود.
....................................................
مثال :
چنانچه بیمه شده اجباری در تاریخ 20‏/12‏/96 مبادرت به ارائه تقاضای احتساب سابقه خدمت نظام وظیفه نموده باشد، امکان محاسبه حق بیمه مربوطه با ملحوظ داشتن آخرین صورت مزد و حقوق(لیست) ارسالی از سوی کارفرما، (دی ‏/ بهمن 96‏ حسب مورد) به منظـور تعیین میانگین حق بیمه آخـرین دو سال قبل از تقاضـا براساس ضوابط مقرر وجـود خواهد داشت.
....................................................
تذکر2:  
به استناد تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار و الحاق یک تبصره به آن و همچنین ماده 4 آئین نامه اجرایی آن، بیمه شدگانی که در کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند ، به شرط آنکه تمام یا قسمتی از خدمت نظام وظیفه خود را در جبهه های نبرد حق علیه باطل گذرانده یا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند، سوابق خدمتی آنان براساس قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد "72" و"77" و تبصره ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 30‏/11‏/79 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 14‏/7‏/80 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده، به عنوان سوابق اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور محسوب می شود.

پذیرش سوابق دوره های مزبور منوط به پرداخت حق بیمه متعلقه وفق ضوابط مقرر 7 درصد سهم بیمه شده توسط متقاضی و 23 درصد سهم دولت امکانپذیر خواهد بود.
....................................................
مدارک و شرایط مورد نیاز حق بیمه ایام سربازی :

     اصل و کپی کارت پایان خدمت نظام وظیفه ( در مورد اصالت کار پایان خدمت وفق بند 5 بخشنامه 15 مشترک فنی و درآمد عمل میگردد)
    اصل گواهی حضور داوطلبانه در جبهه های نبرد حق علیه باطل از مراجع ذیصلاح ( مراکز مجاز گواهی وفق بند 6 بخشنامه 15 مشترک فنی و درآمد مشخص گردیده است.)
    بیمه پردازی در زمان تقاضا
     دارا بودن حداقل دو سال سابقه پرداخت حق بیمه قبل از تقاضا

....................................................
نحوه محاسبه حق بیمه ایام سربازی :

میانگین دستمزد 24 ماه قبل از تاریخ درخواست ضربدر مدت سربازی و ضربدر 7 درصد که این مبلغ سهم بیمه شده میباشد .

توجه :

     در صورت  واریز حق بیمه سهم بیمه شده در مهلت مقرر و تأیید آن ، معادل 23 درصد میانگین دستمزد دو سال آخر به عنوان بدهی سهم دولت منظور خواهد نمود.
    وفق دادنامه شماره 167 مورخ 89/5/4 هیات عمومی دیوان عدالت اداری روش محاسبه حق بیمه ایام سربازی و حضور داوطلبانه در جبهه های حق علیه باطل به تایید رسیده است.

....................................................
نحوه و مهلت پرداخت حق بیمه ایام سربازی :

      الف‏- نحوه پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده برای بیمه شدگان مشمول براساس روش انتخابی متقاضی اعم از یکجا یا تقسیط خواهد بود.
    ب‏- مهلت پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده در صورت پرداخت یکجا حداکثر تا پایان ماه بعد از زمان محاسبه و در صورت پرداخت به صورت اقساط ( حداکثر 12 قسط ماهانه) مطابق مهلت های تعیین شده در تقسیط نامه می باشد.

....................................................
تذکر :
 پذیرش سوابق مدت خدمت نظام وظیفه و مدت حضور داوطلبانه در جبهه و تأثیر آن در برخورداری بیمه شدگان از حمایت های مقرر در قانون تأمین اجتماعی پس از پرداخت کامل حق بیمه سهم آنان در مهلت تعیین شده امکان پذیر است.

بنابراین در صورت عدم پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر، احتساب سوابق مورد نظر منوط به ارائه درخواست جدید و تجدید محاسبه با رعایت ضوابط مربوطه خواهد بود.
........................................................
نحوه تجدید محاسبه حق بیمه ایام سربازی:

با توجه به وضعیت پرداخت متقاضیان احتساب سوابق خدمت نظام وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه، نحوۀ تجدید محاسبه حق بیمه برای بیمه شدگان و همچنین مستمری بگیران واجد شرایط حسب مورد به شرح ذیل خواهد بود :

    الف‏- برای افرادی که حق بیمه متعلقه را به صورت یکجا به آنان اعلام لیکن مبادرت به پرداخت حق بیمه در خارج از مهلت مقرر نموده یا می نمایند و یا اساساً پرداخت نمی نمایند تجدید محاسبه میگردد.
    ب‏- برای آن دسته از متقاضیان که حق بیمـه متعلقه سهم خود را تقسیط، لیکن برخی از اقساط را درخارج از  مهلت های مقرر پرداخت و یا تعدادی از اقساط مربوطه را پرداخت نمی­نمایند، چنانچه پس از اعمال جابجایی تاریخ های پرداخت اقساط با مبالغ یکسان( که این امر به صورت سیستمی انجام می پذیرد)، اقساط خارج از مهلت یا پرداخت نشده باقی بماند، در این صورت  نحوه تجدید محاسبه محاسبه میگردد.

 

 

 

  • بیمه پاسارگاد در بهارستان

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی